Bezwaar maken tegen de status aanpassing gebruik 70 cm band

Nieuwe versie ivm nieuwe informatie (de band blijft voor amateurs maar wordt geheel
opengesteld voor alle LPD toepassingen)
Dit document is een concept. Het kan dus veranderen.
(Je kunt eruit gebruiken wat je nuttig vindt.) Reactie PE1GRJ
Procedureel
Het is prettig dat mijn zienswijze als belanghebbende wordt gevraagd. Het voelt echter niet goed dat
zoiets in de vakantieperiode met behoorlijke spoed moet gebeuren. Dat voelt als een trucje uit het
handboek van managers. Persoonlijk heb ik geen bericht hierover ontvangen en ik moet het dus
doen met de informatie die ik op internet vindt. Verder voelt het niet goed dat nieuwkomers zoals
‘LPD/PMR e.d. ineens onze ruimte krijgen en dat wij weg moeten.
Inhoud
Het is onduidelijk of het voorstel behelst dat de 70cm band voor amateurs vervalt of dat de
LPD/PMR verruimt wordt naar de gehele band. In deze tekst reageer ik op beide mogelijkheden.
De onbetrouwbare overheid.
Het imago van de overheid staat er slecht voor getuige de motivatie voor stemgedrag en acties van
burgers. Dit zou weer zo’n maatregel en procedure zijn die dat bevestigt. Het kost moeite om een
zendmachtiging te halen en een station voor 70 cm te bouwen. Zoiets doe je in het vertrouwen dat je
die band gewoon kunt gebruiken. Als zoiets dan ineens moet wijken voor LPD/PMR, voor mensen
zonder licentie en zonder kennis van zaken, dan voelt dat alsof je in de maling wordt genomen.
Ethergedrag en frequentieplan
De amateurbanden zijn zo gekozen dat harmonischen vaak in de volgende band vallen.
Gerekend in octaven is de afstand dan al gauw een octaaf. Daardoor heeft iedere band een ander
karakter qua ethergedrag maar ook qua elektronica , wat op de ene band een draadje is gedraagt zich
op de andere als een spoel. Dat is leerzaam en ook de essentie van onze hobby, we gaan in theorie
en praktijk om met dat gegeven.
Het bijzondere van de 70cm is dat het een overgangsband is tussen zeer korte golven en ultra korte
golven. De band wordt dan ook gebruikt voor achterzet apparatuur voor transverters voor de hogere
banden (in frequentie). Pluggen kabels, coaxrelais e.d. zijn net wel of net niet geschikt voor 70cm.
Een overgangsgebied en dus leerzaam.
Het is ook de eerste band die breder is dan 2 MHz en derhalve zitten er vele amateurtoepassingen.
Niets te horen is niet hetzelfde als ongebruikt.
In het verleden bleek al op de 144 MHz bakenband dat die gestoord werd door zendamateurs met
FM apparatuur die ‘daar niets hoorde’ en dus vonden dat ze er wel gebruik van kunnen maken
omdat er dus ook wel niets zou zitten. Dat heeft met ontvangstcapaciteit te maken. Antennegain,
ruisgetal van de ontvanger, modulatiesoort en ruisvloer zijn daarin bepalend. De essentie van LPD
apparatuur is nu dat alles erg beperkt is. Zij horen niemand maar anderen horen hen wel over
gewenste signalen heen en zij storen dus, onwetend. Zij hebben ook geen weet van bijvoorbeeld
FT8, van het internationaal bereik en grensoverschrijdende verstoring. Een en ander leidt ertoe dat
de band minder bruikbaar wordt als ongevoelige breedbandige gebruikers daar ongelimiteerd hun
gang kunnen gaan.
Desinvestering
Het voorliggende besluit leidt tot dus desinvestering omdat LPD/PMR zeer storend werkt (bij
uitbreiding) of onbruikbaar wordt (bij opheffing). Opgebouwde stations kunnen zo
nutteloos/waardeloos worden. Het gaat dan zowel om geld als moeite. Ik kan me niet voorstellen
dat de overheid daarvoor gaat compenseren.
God noch gebod
Inde afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een deel van de LPD gebruikers zich aan niemand en
niets iets gelegen laat liggen. Dat wordt niet beter als ze alle ruimte krijgen.
Nu al horen we LPD stations uit andere steden met signaalsterktes die doen denken aan reguliere
zendamateurs. Dat zou niet mogelijk moeten zijn als zij echt LPD/PMR apparatuur gebruiken.
Omdat LPD/PMR aan geen enkele regel gebonden is betekent dit dat bijvoorbeeld repeaters
gestoord kunnen worden door buitentemperatuur meters, mensen die LPD/PMR als babyfoon
gebruiken e.d. Deze gebruikers hebben geen kennis van, dan wel maling aan, bandplannen
bakenbanden etc. Hier in Westfriesland hebben we problemen gehad met mensen die LPD/PMR
frequenties claimen als ‘hun kanaal’ en via sociale media onfris reageren als iemand ‘hun kanaal’
gebruikt.
Conflict stimulerend vs conflict mijdend,
Wat moet een amateur die over een repeater werkt doen als de gehele band LPD/PMR band wordt?
Als de amateurstatus gehandhaafd blijft kan dat leiden tot storing van de ontvangstfrequentie waar
de stoorder mogelijk geen weet van heeft omdat hij over zeer korte afstand werkt (kamer tot kamer
bijvoorbeeld). De amateur moet allerlei vergunning voor de repeater aanvragen en kan dus niet zo
makkelijk schuiven in frequentie. Iets dergelijks geldt voor bakens, satellieten, FT8 e.d.
De LPD ‘ers zijn echter nergens aan gebonden.
Dat is een bron van conflicten die niet door handhaving op te lossen zijn, als er al gehandhaafd
wordt. Dat geldt zeker voor de controle op de gebruikte apparatuur. Het bereik van sommige
LPD/PMR stations doet vermoeden dat zij apparatuur die bedoeld is voor zendamateurs gebruiken
zonder zich aan de daaraan verbonden verantwoordelijkheden te moeten houden.
Gaat de overheid dan handhaven ? Hoe bewijst die iets?
Dat lijkt een onzalige weg die beter niet gevolgd kan worden. Het handhaven van de status quo is
dan beter. LPD/PMR e.d. naar een andere frequentie is nog beter.
In feite zorgt LPD/PMR voor
interferentie.
Alternatief
Doe niets of laat de LPD/PMR e.d. naar een ander frequentiegebied gaan. Neem 864 MHz , of
liever nog niet op een harmonische van onze frequenties. Hoewel het om veel LPDś kan gaan is de
aard van het gebruik zo dat er ook ruimte daarvoor is, vermogen en antennewinst van LPD
apparaten zijn immers laag. In FM mode wint de hardste en als iedereen dezelfde LPD spullen
gebruikt wint dus degene die dichtbij is. Dat is ook de functie van dat apparaat, contact met dichtbij.
Kortom
Ik heb bezwaar tegen zowel het vervallen van de 70cm voor zendamateurs als ook tegen uitbreiding
van LPD naar de hele band. Mijn advies aan U is: laat de 70cm band voor de legale gelicenseerde
zendamateur, en verplaats LPD/marginaliseer dat.
Hoogachtend,
F.Brouwer
PE1GRJ (Voorzitter van afdeling West-Friesland van de VERON).

 

Vandaar dat we jullie vragen een zienswijze(bezwaar) op te stellen en in te dienen.
Dat moet voor 17 augustus worden gedaan.

Je kunt dat doen door naar de volgende link te gaan : Overheid.nl | Consultatie Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014, reageren (internetconsultatie.nl)